Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

X (belanghebbende) is een zelfstandig bestuursorgaan. Het is haar taak als nationale bibliotheek om de nationale bibliotheekcollectie zichtbaar, bruikbaar en houdbaar te maken.

In geschil is in hoeverre X recht heeft op aftrek van voorbelasting. Dat X belastingplichtig is voor de omzetbelasting is niet in geschil. Evenmin is in geschil dat X met onder meer het verlenen van (digitaal) lidmaatschap, de verkoop van publicaties, het interbibliothecair leenverkeer en de verkopen in de (web)winkel economische activiteiten verricht.

Hof Amsterdam overweegt dat X bij de uitvoering van haar wettelijke taken handelt als overheid.

Haar primaire standpunt (integraal aftrekrecht) wordt door het Hof verworpen.

Tussen de wettelijke taken en de tegen vergoeding verrichte activiteiten bestaat onvoldoende verband om deze als één geheel te beschouwen. De wettelijke taken moeten derhalve op hun eigen merites (zelfstandig) worden beoordeeld. Dat brengt mee dat voor kosten die zijn toe te rekenen aan niet-economische handelingen, X geen recht heeft op aftrek van voorbelasting.

Als een verdeling op grond van werkelijk gebruik niet mogelijk is, zoals in het onderwerpelijke geval, dan moet voor de pre pro rata worden teruggevallen op een verdeling aan de hand van de ontvangsten (inclusief rijksbijdragen) enerzijds en de opbrengsten van tegen een vergoeding verrichte prestaties anderzijds. Bij het maken van de splitsing zoekt het Hof aansluiting bij de naar zijn oordeel meest voor de hand liggende berekeningswijze, zoals beschreven in het Besluit Aftrek, onderdeel 3.6.1: ‘Splitsing aftrek bij lokale en regionale omroepen’.

Metadata

Rubriek(en)
Omzetbelasting
Belastingtijdvak
2019-2020
Instantie
Hof Amsterdam
Datum instantie
21 mei 2024
Rolnummer
22/2440; 22/2441; 22/244; 22/2443; 22/2444; 22/2445; 22/2446; 22/2447; 22/2448; 22/2449; 22/2450; 22/2451; 22/2452; 22/2453
ECLI
ECLI:NL:GHAMS:2024:1552
NLF-nummer
NLF 2024/1512
Aflevering
25 juni 2024

Naar de bovenkant van de pagina