Direct naar content gaan

Samenvatting

In deze BPM-zaak betoogt X (bv; belanghebbende) in cassatie onder meer dat de Inspecteur niet eerder op de bezwaren had mogen beslissen dan nadat de gemachtigde hem expliciet en schriftelijk kenbaar had gemaakt geen gebruik te maken van de hem geboden gelegenheid om te worden gehoord als bedoeld in artikel 7:2 Awb. De gemachtigde is – zonder berichtgeving vooraf – niet verschenen op het in de onderhavige zaken geplande hoorgesprek van 22 maart 2018.

Uit de door Hof Arnhem-Leeuwarden vastgestelde en in cassatie niet bestreden feiten volgt dat de Inspecteur de gemachtigde in de gelegenheid heeft gesteld over de bezwaren te worden gehoord en bij het plannen van het hoorgesprek de geldende grenzen niet heeft overschreden. Van een verzoek om uitstel is voorts niet gebleken. Het betoog wordt daarom door de Hoge Raad verworpen.

Voor zover X in cassatie opkomt tegen de beslissing van het Hof over de proceskostenvergoeding, verklaart de Hoge Raad het gegrond door te verwijzen naar r.o. 5.2 tot en met 5.8 van het arrest van de Hoge Raad van 27 mei 2022 (21/02977, ECLI:NL:HR:2022:752). De proceskosten moeten worden berekend naar de waarde per punt zoals deze ten tijde van het wijzen van dit arrest geldt, dat wil zeggen naar een waarde per punt van € 759.

Voorts had het Hof vanwege de gegrondheid van het beroep met zaaknummer 18/2540 de door Rechtbank Gelderland vastgestelde vergoeding voor proceskosten opnieuw moeten berekenen en had in dat kader de waarde per punt moeten wijzigen naar de tarieven die golden ten tijde van de uitspraak van het Hof (vgl. HR 14 oktober 2022, 21/04379, ECLI:NL:HR:2022:1442). Daaraan doet niet af dat als gevolg van de samenhang tussen de zaken 18/02536 en 18/2540 het aantal punten voor proceshandelingen en de wegingsfactor hetzelfde bleven. Ook in zoverre is het cassatieberoep gegrond.

Metadata

Rubriek(en)
Formeel belastingrecht
Belastingtijdvak
2018
Instantie
HR
Datum instantie
25 november 2022
Rolnummer
21/03663
ECLI
ECLI:NL:HR:2022:1739
Auteur(s)
mr. T.H.A. Noë
Meijburg & Co
NLF-nummer
NLF 2022/2389
Aflevering
8 december 2022
Judoregnummer
JCDI:NFB5374
bwbr0002320&artikel=25,bwbr0002320&artikel=25&lid=1,bwbr0005537&artikel=7:2,bwbr0005537&artikel=8:75,bwbr0005537&artikel=8:75&lid=1,bwbr0037657,bwbr0002320&artikel=25,bwbr0005537&artikel=7:2,bwbr0005537&artikel=8:75,bwbr0037657

Naar de bovenkant van de pagina