Direct naar content gaan

Samenvatting

X (belanghebbende) heeft bezwaar gemaakt tegen een verzuimboete en bij het bezwaar verzocht om een kostenvergoeding. Bij uitspraak op bezwaar heeft de Inspecteur de verzuimboete vernietigd, maar niet beslist op het verzoek om de kostenvergoeding. X heeft vervolgens de Inspecteur in gebreke gesteld en verzocht om alsnog te beslissen over de kostenvergoeding, op last van een dwangsom.

De Inspecteur heeft daarna alsnog (positief) beslist op het verzoek om een kostenvergoeding. X heeft volgens de Inspecteur geen recht op een dwangsom omdat het verzoek tot toekenning van een dwangsom is binnengekomen nadat al uitspraak op bezwaar was gedaan. Voor Hof Den Haag was in geschil of X recht heeft op een dwangsom wegens niet-tijdig beslissen op het verzoek om een kostenvergoeding. Het geschil spitste zich toe op de vraag of dit verzoek is aan te merken als een aanvraag in de zin van artikel 1:3 Awb.

Het Hof heeft deze vraag ontkennend beantwoord.

X heeft cassatieberoep ingesteld.

De klachten betogen primair dat het verzoek om een vergoeding voor de kosten die X heeft moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, een aanvraag is in de zin van artikel 1:3, lid 3, Awb. Deze klachten falen. Het verzoek is vanwege verwevenheid niet, naast het bezwaarschrift, als een afzonderlijke aanvraag tot het nemen van een besluit aan te merken. Daarom kan de beslissing op dat verzoek op zichzelf beschouwd niet worden aangemerkt als een beschikking op aanvraag in de zin van artikel 4:17 Awb.

De overige klachten verwerpt de Hoge Raad met toepassing van artikel 81 Wet RO.

Het cassatieberoep is ongegrond.

Enigszins anders Conclusie A-G Koopman (NLF 2024/0798, met noot van Hennevelt).

Metadata

Rubriek(en)
Formeel belastingrecht
Belastingtijdvak
2020
Instantie
HR
Datum instantie
24 mei 2024
Rolnummer
23/02277
ECLI
ECLI:NL:HR:2024:748
Auteur(s)
mr. drs. M.T.M. Hennevelt
Hof Arnhem-Leeuwarden
NLF-nummer
NLF 2024/1243
Aflevering
28 mei 2024
Judoregnummer
JCDI:NFB6420
bwbr0005537&artikel=1:3,bwbr0005537&artikel=1:3,bwbr0005537&artikel=4:17,bwbr0005537&artikel=4:17

Naar de bovenkant van de pagina