Direct naar content gaan

Samenvatting

X (bv; belanghebbende) heeft opgetreden voor in China gevestigde ondernemingen ter zake van goederen die naar Europa worden overgebracht in het kader van toekomstige verkopen via onlineplatforms.

Op 7 maart 2019 heeft de Inspecteur de aan X verleende beperkte vergunning om op te mogen treden als fiscaal vertegenwoordiger in de zin van artikel 33g, lid 1, Wet OB 1968 bij beschikking ingetrokken. Op dezelfde dag heeft de Inspecteur de aanwijzing van X op de voet van artikel 23 Wet OB 1968 bij beschikking ingetrokken. De intrekking van de vergunning heeft plaatsgevonden vanwege aanwijzingen van btw-fraude door de Chinese ondernemingen die X vertegenwoordigde. De aanwijzing is ingetrokken vanwege de intrekking van de vergunning.

Hof Amsterdam bevestigt in hoger beroep het oordeel van Rechtbank Noord-Holland dat de intrekking en aanwijzing terecht zijn.

Door haar handelen (het organiseren van het vervoer van de goederen naar andere lidstaten dan Groot-Brittannië, met vervolgens enkel een listing op het Britse btw-nummer) heeft X de desbetreffende goederen uit het zicht van de met de heffing van omzetbelasting belaste autoriteiten van de EU-lidstaten laten verdwijnen, waardoor die hun controlerende taken niet meer konden uitoefenen. Deze handelwijze, waarin X heeft gepersisteerd, ook nadat zij door de Inspecteur was gewezen op het risico dat zij betrokken zou raken bij fraude en waarvan zij zelfs ter zitting in hoger beroep nog heeft betoogd dat daarmee niets mis zou zijn, vormt naar het oordeel van het Hof in het onderhavige geval, gelet op alle relevante feiten en omstandigheden, op zichzelf reeds voldoende grond voor de intrekking van de vergunning en de aanwijzing.

De intrekking van de vergunning en de aanwijzing is voorts niet strijdig met het evenredigheidsbeginsel.

Metadata

Rubriek(en)
Omzetbelasting
Belastingtijdvak
2019
Instantie
Hof Amsterdam
Datum instantie
22 februari 2024
Rolnummer
22/2407; 22/2408
ECLI
ECLI:NL:GHAMS:2024:420
NLF-nummer
NLF 2024/0990
Aflevering
23 april 2024
bwbr0002629&artikel=23,bwbr0002629&artikel=23,bwbr0002629&artikel=33g&lid=1,bwbr0002629&artikel=33g&lid=1

Naar de bovenkant van de pagina