Direct naar content gaan

Samenvatting

Opmerking van de redactie (12 mei 2020)

Dit besluit van 22 april 2020 is ingetrokken en vervangen door het besluit van 6 mei 2020, 2020-9594, NLF 2020/1135. Ten opzichte van het onderhavige besluit zijn daarin de volgende onderwerpen toegevoegd:

 • Termijn indienen teruggaaf EB en ODE (onderdeel 2.5)
 • Gebruikelijk loon (onderdeel 6.3)
 • Werkkostenregeling (onderdeel 6.4)
 • Urencriterium (onderdeel 8.2)
 • Fiscale reserve (onderdeel 8.3)
 • Eigenwoningrente (onderdeel 11)

Daarnaast is onderdeel 6.1 verduidelijkt en zijn onderdelen gegroepeerd en vernummerd.

Besluit van 22 april 2020

Dit besluit (2020-8499, Stcrt. 2020, 23814) is een actualisatie van het besluit van 14 april 2020 (2020-6767, Stcrt. 2020, 22293). Ten opzichte van het besluit van 14 april 2020 zijn de volgende onderwerpen toegevoegd:

 • Uitstel van betaling van belastingschulden
 • Betalingsverzuimboetes
 • Mededelingsplicht bodemrecht
 • Verklaring betaalgedrag
 • Melding betalingsonmacht
 • G-rekening

Het besluit van 14 april 2020 is ingetrokken.

In het besluit van 14 april 2020 is het volgende geregeld

De bijzondere omstandigheden als gevolg van de coronacrisis zijn voor het kabinet aanleiding voor het treffen van economische en fiscale maatregelen. Deze maatregelen zijn aangekondigd als onderdeel van het noodpakket economie en banen dat is beschreven in de brieven van het kabinet aan de voorzitter van de Tweede Kamer van 12, 17, 19 en 27 maart en 2 april 2020.

In het besluit van 14 april 2020 geeft de staatssecretaris uitvoering aan deze fiscale maatregelen in de vorm van concrete goedkeuringen. Daarnaast geeft hij een aantal nog niet eerder gecommuniceerde goedkeuringen. Ook geeft de staatssecretaris een toelichting op een bestaande mogelijkheid tot het verlagen van een voorlopige aanslag vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting en kondigt hij wetgeving aan die het inkomen in verband met de TOGS met terugwerkende kracht vrijstelt van vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting.

De goedkeuringen zien op de volgende onderwerpen:

 • Verschuldigdheid van energiebelasting en opslag duurzame energie- en klimaattransitie
 • Invorderingsrente
 • Bepaalde wettelijke administratieve verplichtingen rondom de loonheffingen
 • Reiskostenvergoeding in de loonheffingen
 • Vrijstelling kortstondig gebruik van een motorrijtuig
 • Maatregel voor om te bouwen taxi’s
 • Geldigheid taxatierapport motorrijtuig
 • Termijn bij gebruikmaking terugwerkende kracht bij geruisloze omzetting, bedrijfsfusie, juridische fusie, splitsing en geruisloze terugkeer
 • Btw gevolgen van het ter beschikking stellen van zorgpersoneel
 • Btw gevolgen van het gratis verstrekken van medische hulpgoederen en -apparatuur
 • Verlaagd btw-tarief bij online aanbieden van sportlessen
 • Vrijstelling van een aantal Duitse netto-uitkeringen
Inwerkingtreding

Dit geactualiseerde besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst (24 april 2020) en werkt terug tot en met 12 maart 2020 met dien verstande dat onderdeel 2 terugwerkt tot 1 april 2020 en onderdeel 3 terugwerkt tot 23 maart 2020.

Deze noot bevat bijdragen van diverse auteurs die vanuit hun eigen specialisme een onderdeel van dit besluit van commentaar hebben voorzien.

Formeel belastingrecht

Voorlopige aanslag

Het is goed dat de mogelijkheid van een vermindering van de voorlopige aanslag voor 2020 nogmaals onder de aandacht wordt gebracht. Van goedkeurend beleid is echter geen sprake lijkt mij. Dit is altijd al mogelijk. Niemand kan immers verplicht worden om bij een voorlopige aanslag meer belasting te moeten betalen dan redelijkerwijs is te verwachten. Een lagere winstverwachting moet uiteraard wel concreet de aanleiding zijn. Is dit niet het geval en worden – met opzet – onjuiste of onvolledige gegevens of inlichtingen verstrekt, dan is dit mogelijk een vergrijp waarvan een bestuurlijke boete van ten hoogste 100% kan worden opgelegd (artikel 67cc AWR). Het besluit noemt deze bepaling niet, maar deze bestaat wel en er is niet gezegd dat van boetes wordt afgezien.

Rente

Winstsfeer

Termijn bij gebruikmaking terugwerkende kracht bij geruisloze omzetting, bedrijfsfusie, juridische fusie, splitsing en geruisloze terugkeer

Een zeer welkome tegemoetkoming is de verlenging van de termijn bij gebruikmaking van terugwerkende kracht bij geruisloze omzetting, bedrijfsfusie, juridische fusie, splitsing en geruisloze terugkeer. Om in aanmerking te komen voor een fiscaal geruisloze behandeling van voornoemde rechtshandelingen is het namelijk essentieel dat deze plaatsvinden binnen een bepaalde termijn na het tijdstip waarnaar terugwerking wordt gewenst. De coronacrisis kan echter met zich brengen dat deze termijn niet wordt gehaald, wanneer deze termijn verstrijkt in de periode van 1 maart 2020 tot en met 31 mei 2020. Dit zou betekenen dat de desbetreffende juridische handelingen niet met terugwerkende kracht geruisloos kunnen plaatsvinden. Dit vindt de staatssecretaris – mijns inziens terecht – ongewenst en hij keurt daarom goed dat de Inspecteur deze termijn desgewenst met drie maanden verlengt wanneer deze termijn verstrijkt in de periode van 1 maart 2020 tot en met 31 mei 2020. De verlenging geldt alleen voor situaties waarvan de termijn verstrijkt in de periode van 1 maart 2020 tot en met 31 mei 2020. Het is vooralsnog de vraag of de staatssecretaris bereid is deze verlenging ook toe te staan indien blijkt dat dit gewenst is voor situaties waarin de termijn verstrijkt na 31 mei 2020. Het is immers denkbaar dat ook na 31 mei 2020 de coronacrisis voor vertraging blijft zorgen.

Verlaging voorlopige aanslag

Loonsfeer

Bepaalde wettelijke administratieve verplichtingen rondom de loonheffingen

Voor werkgevers en werknemers gelden strikte administratieve verplichtingen binnen de loonheffingen. Een voorbeeld is dat een werkgever de identiteit van een werknemer voor de eerste werkdag moet vaststellen aan de hand van het origineel van een toegelaten ID-bewijs en vervolgens een kopie van dat ID-bewijs bij de loonadministratie moet bewaren. Vaststellen van de identiteit houdt strikt genomen in dat de werknemer zich bij de werkgever moet melden en het ID-bewijs moet tonen. Wordt niet aan deze verplichting voldaan, dan geldt het anoniementarief (52%) voor de loonheffingen en zijn de premiemaxima voor de premieheffing werknemersverzekeringen niet van toepassing.

In het besluit wordt goedgekeurd dat de Belastingdienst ‘een soepel standpunt inneemt ingeval dat een werkgever of een werknemer gedurende de werking van dit besluit een administratieve verplichting in redelijkheid niet, niet tijdig of niet volledig nakomt en dit voor zover mogelijk herstelt zodra dat kan’.

Omzetbelasting

Inleiding

Voor de btw richt het Coronabesluit zich op drie ‘knelpunten’:

 • de terbeschikkingstelling van zorgpersoneel (onderdeel 7a.1);
 • de gratis verstrekking van medische hulpgoederen en apparatuur (onderdeel 7a.2); en
 • het verlaagde btw-tarief bij online aanbieden van diensten door sportscholen en dergelijke ondernemers (onderdeel 7b).

Selectieve regeling

Energie- en milieubelastingen

Inleiding

Uitstel van betaling geldt ook voor milieubelastingen, waaronder de energiebelasting (hierna: EB) en de opslag duurzame energie- en klimaattransitie (hierna: ODE). Bij het onderzoek van het kabinet hoe de energiebelasting kan worden uitgesteld is het met name van belang geweest dat het uitstel van betaling voor de belastingplichtige energieleveranciers daadwerkelijk ook leidt tot meer liquiditeit voor de afnemers van elektriciteit en aardgas.

Terug naar de wettelijke basis

Internationaal

Vrijstelling van een aantal Duitse netto-uitkeringen

De vrijstelling van betreffende Duitse socialezekerheidsuitkeringen, die Duitsland uitkeert aan inwoners van Nederland, in verband met de coronamaatregelen vloeit voort uit de overeenkomst die Duitsland en Nederland hebben gesloten op 6 april 2020. In die overeenkomst wordt aangegeven dat Nederland unilateraal de genoemde uitkeringen gaat vrijstellen van belastingheffing. Dat is opvallend omdat het belastingverdrag voor Duitse socialezekerheidsuitkeringen toegekend aan inwoners van Nederland, Nederland het heffingsrecht biedt, indien het totaal van de uitkeringen genoemd in artikel 18 van het belastingverdrag, kleiner is dan € 15.000. Nederland gaat dat heffingsrecht nu niet effectueren en een aftrek ter voorkoming van dubbele belasting (evenredigheidsmethode met progressievoorbehoud) verlenen, zodat een dubbele vrijstelling ontstaat. Dat komt omdat Duitsland deze uitkeringen netto verstrekt. Een inwoner van Duitsland die een dergelijke uitkering krijgt, hoeft geen belasting te betalen in Nederland, noch in Duitsland. Het door de Duitse overheid betaalde bedrag is daar ook op afgestemd. Het zal duidelijk zijn dat het netto anders uitpakt bij een inwoner van Nederland, indien het belastingverdrag de heffing aan Nederland toewijst. Om dit inkomensnadeel te voorkomen, heeft Nederland in dit besluit goedgekeurd dat Nederland de uitkeringen ook vrijstelt. De uitkeringen blijven wel onderdeel van het belastbaar inkomen.

Geen vrijstelling voor andere Duitse netto-uitkeringen

Metadata

Rubriek(en)
Overig
Belastingtijdvak
2020
Instantie
MvF
Datum instantie
22 april 2020
Rolnummer
2020-8499
Auteur(s)
J.H.P.M. Raaijmakers
Raaijmakers Belastingadvies en Educatie
mr. J. Berns
FT-advocaten
dr. J. van Strien
PKF Wallast / Vrije Universiteit / Radboud Universiteit
dr. F.M. Werger
Werger Fiscaal Advies B.V.
mr. J. Sanders jr.
PKF Wallast
mr. M. Betjes
Meijburg & Co
mr. C. Douven
Belastingdienst
NLF-nummer
NLF 2020/1014
Aflevering
30 april 2020
Judoregnummer
JCDI:NFB3228
bwbr0002320&artikel=62,bwbr0002320&artikel=63,bwbr0002320&artikel=64,bwbr0002629&artikel=4,bwbr0002629&artikel=11&lid=1,bwbr0004770&artikel=28,bwbr0004770&artikel=28a,bwbr0004770&artikel=28b,bwbr0004770&artikel=29,bwbr0005806&artikel=1,bwbr0007168&artikel=53,bwbr0007168&artikel=56,bwbr0002320&artikel=63,bwbr0002320&artikel=65,bwbr0002629&artikel=4&lid=1,bwbr0002629&artikel=11&lid=1,bwbr0004770&artikel=28&lid=2,bwbr0004770&artikel=28a&lid=1,bwbr0004770&artikel=28a&lid=2,bwbr0004770&artikel=28b&lid=2,bwbr0004770&artikel=28c&lid=2,bwbr0004770&artikel=29,bwbr0007168&artikel=53,bwbr0007168&artikel=56

Naar de bovenkant van de pagina