Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

X (nv; belanghebbende) is in 2004 opgericht naar het recht van Curaçao. Zij maakte deel uit van een groep van vennootschappen die gezamenlijk (onder meer) internetcasino’s exploiteert. In 2014 zijn de activiteiten van X verkocht. Na in liquidatie te zijn getreden is X opgehouden te bestaan, wegens een door de vereffenaar vastgesteld gebrek aan baten.

Bij brief van 1 februari 2018 is namens de voormalige vereffenaar en de voormalige aandeelhouders ten tijde van de vereffening op naam van X bezwaar gemaakt tegen (navorderings)aanslagen vpb 2014.

Bij brief van 28 april 2018 is de Inspecteur in gebreke gesteld vanwege het uitblijven van beslissingen op bezwaar.

Hof Arnhem-Leeuwarden verwijst in deze procedure naar het arrest HR 21 april 2023, 20/04303, ECLI:NL:HR:2023:645, NLF 2023/1040 en beslist dienovereenkomstig. X bestond niet meer ten tijde van het vaststellen van de aanslagen en de aanslagen zijn daarom nog niet bekendgemaakt. De termijn voor bezwaar is dus nog niet aangevangen, de termijn waarbinnen de Inspecteur op het bezwaar moet beslissen evenmin en de Inspecteur is mitsdien niet in gebreke met het doen van uitspraken op bezwaar. Dit brengt mee dat nog geen beroep kan worden ingesteld tegen het niet tijdig beslissen en dat een dergelijk beroep dus niet-ontvankelijk moet worden verklaard. Een dwangsom op grond van artikel 4:17 Awb kan alsdan evenmin aan de orde zijn.

Gelet op het voorgaande is het hoger beroep van de Inspecteur gegrond. De uitspraak van Rechtbank Gelderland wordt vernietigd.

Metadata

Rubriek(en)
Formeel belastingrecht
Belastingtijdvak
2014
Instantie
Hof Arnhem-Leeuwarden
Datum instantie
30 januari 2024
Rolnummer
21/866; 21/867
ECLI
ECLI:NL:GHARL:2024:773
NLF-nummer
NLF 2024/0473
Aflevering
20 februari 2024

Naar de bovenkant van de pagina