Direct naar content gaan

Gerelateerde content

Samenvatting

Rechtbank Noord-Holland heeft het beroep van X (belanghebbende) in deze WOZ-zaak ongegrond verklaard maar wel een vergoeding van immateriële schade toegekend van € 500 en als gevolg daarvan een vergoeding van proceskosten.

Hof Amsterdam verwerpt in hoger beroep de klacht van X dat de Heffingsambtenaar zijn verplichting uit hoofde van artikel 40, lid 2, Wet WOZ heeft geschonden door onvoldoende inzicht te geven in de cijfermatige aanpassing waartoe de verschillen in de KOLDU-factoren hebben geleid (vgl. Hof Amsterdam 7 mei 2024, 23/856 e.a., ECLI:NL:GHAMS:2024:1229, r.o. 4.5).

Ten aanzien van de vergoeding van het griffierecht sluit het Hof aan bij het arrest HR 31 mei 2024, 22/00849, ECLI:NL:HR:2024:567, NLF 2024/1356. Aangezien het verzoek van X om een vergoeding van immateriële schade is gedaan voor de datum van dit arrest, wordt de Heffingsambtenaar opgedragen aan X het voor de behandeling van haar beroep betaalde griffierecht te vergoeden.

In incidenteel hoger beroep betoogt de Heffingsambtenaar primair dat de Rechtbank ten onrechte een vergoeding van immateriële schade heeft toegekend dan wel subsidiair dat die dient te worden gematigd.

Volgens het Hof bestaat onvoldoende aanleiding voor een uitzondering op de regel dat bij een overschrijding van de redelijke termijn spanning en frustratie bij X dient te worden verondersteld. Het vergoeden van de (veronderstelde) psychische schade van X naar het tarief van € 500 per half jaar in dit specifieke geval zou echter leiden tot een evident ongerechtvaardigde overcompensatie, aldus het Hof. Een schadevergoeding van € 50 per half jaar acht het Hof in dit geval redelijk. Het incidentele hoger beroep van de Heffingsambtenaar slaagt in zoverre. Daarbij past voorts een wegingsfactor van 0,25 (zeer licht) ten aanzien van de proceskostenvergoeding.

Metadata

Rubriek(en)
Formeel belastingrecht
Lokale heffingen
Belastingtijdvak
2021
Instantie
Hof Amsterdam
Datum instantie
4 juni 2024
Rolnummer
23/771
ECLI
ECLI:NL:GHAMS:2024:1524
NLF-nummer
NLF 2024/1388
Aflevering
11 juni 2024
bwbr0007119&artikel=40,bwbr0007119&artikel=40

Naar de bovenkant van de pagina