Direct naar content gaan

Samenvatting

Een belastingplichtige heeft een aandelenbelang in een vreemdevalutadeelneming en berekent haar belastbare winst in een andere munteenheid dan de betreffende vreemde valuta. Op enig moment besluit belastingplichtige het aandelenbelang in haar deelneming uit te breiden en een aandelenbelang bij te kopen. Belastingplichtige sluit een koopovereenkomst af onder opschortende voorwaarden die afhankelijk zijn van buiten haar macht gelegen toekomstige gebeurtenissen. Op de voorwaardelijke betaalverplichting in vreemde valuta die hieruit voortvloeit, loopt belastingplichtige een valutarisico. Er zijn door belastingplichtige verschillende valutatermijncontracten afgesloten. Belastingplichtige behaalt op deze valutatermijncontracten een valutaresultaat. Er is geen beroep gedaan op de goedkeuring die is opgenomen in onderdeel 1.7.4 van het besluit van de staatssecretaris van Financiën van 9 maart 2020 (NLF 2020/0824, met noot van Ruijschop).

Vragen
  1. Dient (of mag) het valutaresultaat dat belastingplichtige heeft behaald met de valutatermijncontracten – die strekken tot het afdekken van het valutarisico dat wordt gelopen met de voorwaardelijke betaalverplichting ter zake van het voorwaardelijk recht op levering van de aandelen – te worden geactiveerd als onderdeel van de kostprijs van de deelneming?
  2. Is het hiervoor genoemde valutaresultaat aan te merken als (negatieve) kosten ter zake van de verwerving van een deelneming in de zin van artikel 13, lid 1, Wet VpB 1969?
Antwoorden
  1. Nee. In deze casus komt voor de fiscale winstbepaling aan de valutatermijntransacties zelfstandige betekenis toe en vormen de valutatermijncontracten een zelfstandige bron van winst of verlies. De deelnemingsvrijstelling is niet van toepassing op de behaalde valutaresultaten.
  2. Nee. Het valutaresultaat dat is behaald met de valutatermijncontracten is niet aan te merken als (negatieve) kosten ter zake van de verwerving van een deelneming in de zin van artikel 13, lid 1, Wet VpB 1969.

Metadata

Rubriek(en)
Vennootschapsbelasting
Belastingtijdvak
2024 e.v.
Instantie
Belastingdienst
Datum instantie
6 februari 2024
Rolnummer
KG:023:2024:1
NLF-nummer
NLF 2024/0404
Aflevering
13 februari 2024
bwbr0002672&artikel=13,bwbr0002672&artikel=13

Naar de bovenkant van de pagina