Direct naar content gaan

Samenvatting

X (bv; belanghebbende) heeft in België vijf gebruikte auto’s gekocht en deze doen overbrengen naar Nederland en laten registreren in het Nederlandse kentekenregister. In verband hiermee heeft X BPM op aangiften voldaan.

X heeft hiertegen bezwaar gemaakt en is in beroep en hoger beroep gegaan.

Volgens Hof Arnhem-Leeuwarden heeft de Inspecteur zich er in het licht van de door X betrokken stellingen niet in voldoende mate van vergewist dat niet te veel BPM op aangifte was voldaan. Het Hof verwijst in verband met de stelplicht en bewijslast naar r.o. 4.13 tot en met de eerste volzin van r.o. 4.15 van zijn uitspraak van 12 oktober 2021 (19/00439, ECLI:NL:GHARL:2021:9528, NLF 2021/2103). De uitspraak op bezwaar is onvoldoende zorgvuldig voorbereid.

X betoogt onder meer dat het bepaalde in onderdeel 3.4, bijlage 1, Uitv.reg. BPM in strijd is met artikel 110 VWEU. De verplichting om voor de bepaling van de handelsinkoopwaarde in een taxatierapport uit te gaan van een gemiddelde waarde van drie tot vijf referentievoertuigen strookt niet, aldus X, met vaste jurisprudentie van het HvJ.

Onder verwijzing naar voornoemde uitspraak van dit Hof, r.o. 4.18 tot en met 4.22, oordeelt het Hof dat onderdeel 3.4 van bijlage 1 een te ver gaande eis stelt in geval sprake is van niet 100% met elkaar overeenkomende motorvoertuigen die desondanks als gelijksoortig zijn te beschouwen, zoals ook hier aan de orde. Dit betekent dat het betoog van X slaagt en dat de laagste handelsinkoopwaarde van de referentievoertuigen het uitgangspunt moet zijn voor de bepaling van de handelsinkoopwaarde van het te taxeren motorrijtuig.

X komt na ‘interne compensatie’ al met al in aanmerking voor een vermindering van BPM van € 26 betreffende auto 3. Dit betekent dat de rechtsgevolgen van de bestreden uitspraak op bezwaar die betrekking heeft op auto 3, niet in stand kunnen worden gelaten. De rechtsgevolgen van de bestreden uitspraken op bezwaar ter zake van de overige auto’s (1, 2, 4 en 5) blijven wel in stand.

Metadata

Rubriek(en)
Autobelastingen
Belastingtijdvak
2017
Instantie
Hof Arnhem-Leeuwarden
Datum instantie
21 december 2021
Rolnummer
19/00443; 19/00444; 19/00445; 19/00446; 19/00447
ECLI
ECLI:NL:GHARL:2021:11823
NLF-nummer
NLF 2022/0187
Aflevering
20 januari 2022
bwbr0005806&artikel=10,bwbr0005806&artikel=10,bwbv0001506&artikel=110,bwbv0001506&artikel=110

Naar de bovenkant van de pagina