Direct naar content gaan

Samenvatting

Aan X (belanghebbende) is voor het op 27 mei 2019 parkeren van zijn auto zonder daarvoor parkeerbelasting te hebben betaald, een naheffingsaanslag parkeerbelasting opgelegd.

X heeft bezwaar gemaakt met de stelling dat hij geen gebruik maakte van de rijbaan. Hij heeft niet verzocht om te worden gehoord. X heeft verzocht om alle zaakstukken toe te zenden en heeft een nadere motivering aangekondigd na ontvangst van de zaakstukken.

De Heffingsambtenaar heeft direct uitspraak gedaan tot handhaving van de naheffingsaanslag, zonder de gevraagde toezending van stukken en zonder X te horen.

Hof Amsterdam heeft geoordeeld dat op grond van artikel 7:4, lid 2, Awb het bestuursorgaan verplicht is het bezwaarschrift en verder alle op de zaak betrekking hebbende stukken voorafgaand aan het horen ter inzage te leggen. Het bestuursorgaan is volgens het Hof niet in algemene zin verplicht in de bezwaarfase de stukken van het geding aan de belanghebbende toe te sturen. In de bezwaarfase geldt ter zake van de op de zaak betrekking hebbende stukken slechts een (passief) inzagerecht, en wel in het kader van het hoorgesprek. Het betoog van X dat de Heffingsambtenaar was gehouden het verzoek om toezending van de stukken op te vatten als een verzoek om te worden gehoord, berust voorts op een onjuiste lezing van artikel 7:4 Awb, aldus het Hof.

Het Hof heeft de naheffingsaanslag gezien de feitelijke situatie in stand gelaten. De auto stond nagenoeg geheel in het parkeervak, waardoor volgens het Hof redelijkerwijs geen twijfel kan bestaan over het belastbare feit parkeren in de zin van artikel 1, onderdeel a en 2, onderdeel a van de verordening.

X heeft met vier middelen cassatieberoep ingesteld. Volgens A-G IJzerman falen alle middelen.

De conclusie strekt ertoe het cassatieberoep ongegrond te verklaren.

Metadata

Rubriek(en)
Formeel belastingrecht
Lokale heffingen
Belastingtijdvak
2019
Instantie
A-G
Datum instantie
29 september 2022
Rolnummer
22/00170
ECLI
ECLI:NL:PHR:2022:873
NLF-nummer
NLF 2022/2164
Aflevering
10 november 2022
Judoregnummer
JCDI:NFB5317
bwbr0002320&artikel=25,bwbr0002320&artikel=25,bwbr0005537&artikel=6:5,bwbr0005537&artikel=6:5,bwbr0005537&artikel=7:4,bwbr0005537&artikel=7:4,bwbr0037657,bwbr0037657

Naar de bovenkant van de pagina